NABÓR DO SŁUŻBY

02.12.2016 - Informacja dot. zakończenia Etapu III i Etapu III A.pdf

25.11.2016 - Informcja dot. Etapu III i Etapu III A.pdf

21.11.2016 - Informacja ogólna II Etap cz. 3 i 4 wraz z listą zakwalifikowanych kandydatów

09.11.2016 - Etap I i etap II informacje o naborze do służby przygotowawczej w KM PSP m. st. Warszawy

17.10.2016 - Modyfikacja treści ogłoszenia

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE

 

o naborze do służby przygotowawczej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 15 osób, w tym do 3 osób do pełnienia dodatkowej funkcji przewodnika psa ratowniczego w grupie poszukiwawczo-ratowniczej.
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca lub starszy ratownik medyczny służby, w zależności od posiadanych kwalifikacji.
 3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603):

 • ­            posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ­            niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ­            korzystanie z pełni praw publicznych,
 • ­            posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • ­            posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 2. życiorys;
 3. kopie:
 • ­            dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ­            dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie i kwalifikacje,
 • ­            świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej; zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 4, 5 i 6 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Na kopiach dokumentów wymienionych w punkcie 3 należy umieścić następującą adnotację:

„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w zamkniętej kopercie z napisem:
„NABÓR DO SŁUŻBY – Imię i Nazwisko” w terminie do 21 października 2016 r.
w kancelarii Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przy ul. Polnej 1, w godz. 7:30-15:30 osobiście lub drogą pocztową.
Dokumenty złożone po terminie (liczy się data wpływu dokumentów do kancelarii) nie będą rozpatrywane.

UWAGA! W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, wymienionych w punktach od 1 do 6, kandydat nie będzie zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów i części postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania, wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Postępowanie kwalifikacyjne jest czteroetapowe i składa się z:

Etapu I            – Weryfikacji kompletności złożonych dokumentów oraz określenia ilości punktów za posiadane wyszkolenie i uprawnienia.

Etapu II           – Testu sprawności fizycznej.

Etapu III          – Rozmowy kwalifikacyjnej.

Etapu IIIa        – Sprawdzianu przydatności do pełnienia dodatkowej funkcji przewodnika psa ratowniczego (tylko dla wybranych kandydatów).

Etapu IV          – Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską.

Etap I

Ocena złożonych dokumentów

               

W I etapie postępowania nastąpi przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata, następnie ocena spełniania przez niego wymagań określonych w ustawie, a także ocena dokumentów dotyczących posiadanego wyszkolenia, umiejętności i określenie związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

Możliwe do uzyskania punkty za posiadane uprawnienia – maksymalnie 60 punktów:

Lp. Kwalifikacje i uprawnienia Ilość punktów
1 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - kurs podstawowy 15
2 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - kurs uzupełniający (podoficerski) 20
3 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 20
4 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - tytuł technika pożarnictwa 25
5 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - tytuł inżyniera pożarnictwa 30
6 Wyszkolenie pożarnicze w OSP - SP + KPP 10
7 Wyszkolenie pożarnicze w OSP - SP + KPP + RT 15
8 Wyszkolenie pożarnicze w OSP - SP + KPP + RT + RW 20
9 Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 15
10 Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 15
11 prawo jazdy kat. C lub CE 10
12 prawo jazdy kat. CE i DE 15

Wyjaśnienie użytych skrótów:

PSP      - Państwowa Straż Pożarna,

OSP     - Ochotnicza Straż Pożarna,

SP        - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP (Cz. I i Cz. II lub jednoetapowe),

KPP     - kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT       - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP,

RW      - szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

UWAGA! Ukończenie szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP według programu z 17 listopada 2015 r. oznacza ukończenie również szkoleń RT i RW.

Sposób liczenia punktów:

-          za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

-          w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do II etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu i części postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość. Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, jeżeli zaświadczenia takiego nie dostarczył wcześniej.

Poszczególne części testu sprawności fizycznej, sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie "zaliczony/niezaliczony".

Etap II

Test sprawności fizycznej

               

Test sprawności fizycznej obejmuje następujące części:

 1. próba wydolnościowa;
 2. podciąganie się na drążku;
 3. bieg na 50 m;
 4. bieg na 1000 m.

Część 1 – próba wydolnościowa odbędzie się w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 w Warszawie przy ul. Filipiny Płaskiwickiej 40 według harmonogramu ogłoszonego w informacji. Terminy będą uzależnione od ilości kandydatów.

Próba wydolnościowa – zmodyfikowaną metodą harwardzką („Harvard step-up test”).

Wyposażenie:

-        stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,

-        stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,

-        stoper,

-        metronom.

Wykonanie próby:

-        badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

-        metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,

-        czas trwania pełnego ćwiczenia - 5 minut.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swa lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s).

Wskaźnik wydolności - FI oblicza się według następującego wzoru:

FI = (czas pracy w [s] x 100) / (2 x suma trzech pomiarów tętna).

Próbę przerywa się i uznaje za nie zaliczoną, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Do kolejnego etapu przechodzą kandydaci, którzy osiągną wskaźnik wydolności FI na poziomie minimum 80.

Część 2 – podciąganie się na drążku odbędzie się w tego samego dnia w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 w Warszawie przy ul. Filipiny Płaskiwickiej 40. Kandydat po zaliczeniu próby wydolnościowej przystępuje do ćwiczenia po ok. 30 minutach.

Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej):

- mężczyźni 12 powtórzeń,

- kobiety 8 powtórzeń.

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Nie osiągnięcie wymaganej liczby powtórzeń oznacza nie zaliczenie ćwiczenia i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do Części 3 i 4 II etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Część 3 – bieg na 50 m odbędzie się na stadionie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego ”Agrykola” przy ul. Myśliwieckiej 9 według harmonogramu ogłoszonego w informacji. Terminy będą uzależnione od ilości kandydatów.

Bieg na 50 m:

- mężczyźni w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

- kobiety w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy.

Biegi przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Kandydat ma prawo przystąpienia do dwóch prób w tej konkurencji. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dwukrotny falstart tego samego kandydata eliminuje go z dalszego postępowania. Przekroczenie wymaganego czasu oznacza nie zaliczenie konkurencji i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Część 4 – bieg na 1000 m odbędzie się tego samego dnia na stadionie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego ”Agrykola” przy ul. Myśliwieckiej 9, po zakończeniu wszystkich biegów na 50 m.

Bieg na 1000 m:

- mężczyźni w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

- kobiety w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Kandydat ma prawo przystąpienia do dwóch prób w tej konkurencji. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dwukrotny falstart tego samego kandydata eliminuje go z dalszego postępowania. Przekroczenie wymaganego czasu oznacza nie zaliczenie konkurencji i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do III etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Etap III

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 w Warszawie przy ul. Filipiny Płaskiwickiej 40, według harmonogramu ogłoszonego w informacji. Terminy będą uzależnione od ilości kandydatów.

W rozmowie kwalifikacyjnej będzie uczestniczyło trzech członków Komisji kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy ocenie podlega:

 1. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 2. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich rozumienie;
 3. zdolność analitycznego myślenia;
 4. umiejętność planowania i organizowania pracy.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 50. Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wymienionych elementów wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów. Nie osiągnięcie wymaganej liczby punktów eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do IV etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Etap IIIa

Sprawdzian przydatności do pełnienia dodatkowej funkcji przewodnika psa ratowniczego

Od kandydata chcącego przystąpić do tego etapu postępowania kwalifikacyjnego wymaga się posiadania psa rasy zarejestrowanej w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI), określonej w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1444). Kandydat powinien dołączyć do dokumentacji kopię metryki wystawionej przez organizację zrzeszoną w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) oraz zaznaczyć chęć pełnienia funkcji przewodnika psa ratowniczego w podaniu o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawdzian przydatności odbędzie się w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 15 w Warszawie przy  ul. Młodzieńczej 5/7 według harmonogramu ogłoszonego w informacji. Terminy będą uzależnione od ilości kandydatów.

Sprawdzianu przydatności dokona osoba szkoląca psy ratownicze na potrzeby Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Warszawa-9”. Sprawdzeniu podlega:

 1. więź pomiędzy przewodnikiem (kandydatem) i psem tworzącymi zespół;
 2. posiadanie przez psa indywidualnych wrodzonych predyspozycji do pracy ratowniczej.

Zastrzega się możliwość nie wystawienia pozytywnej oceny żadnemu ze sprawdzanych zespołów przewodnik (kandydat)-pies. Trzech kandydatów z najwyżej ocenionych zespołów zostanie dopuszczonych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych po trzech etapach postępowania.

Informacja o wynikach końcowych postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Etap IV

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej skierowanych zostanie 17 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem kandydatów na przewodników psów ratowniczych. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Inne ważne informacje

Po złożeniu przez kandydata dokumentów, kandydat będzie identyfikowany w publikowanych informacjach poprzez numer identyfikacyjny. Informacja o numerze identyfikacyjnym będzie podana kandydatowi podczas osobistego składania dokumentów, lub telefonicznie na podany w dokumentach numer telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 22/ 596-73-27. 

 

Pliki do pobrania:

Informacja dot. zakończenia Etapu III i Etapu III A.pdf

Informcja dot. Etapu III i Etapu III A.pdf

Informacja ogólna II Etap cz. 3 i 4 wraz z listą zakwalifikowanych kandydatów

Etap I i etap II informacje o naborze do służby przygotowawczej w KM PSP m. st. Warszawy

Modyfikacja ogłoszenia o naborze.pdf

NABÓR Warszawa 2016 - 11.10.2016 - 21.10.2016.pdf

 

oświadczenie - korzystanie z praw publicznych.doc

oświadczenie - niekaralność.doc

oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.doc

zaświadczenie lekarskie.doc

 

Goście online

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin