NABÓR DO SŁUŻBY

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE NR 5/K/2017

 

o naborze do służby przygotowawczej

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, na stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby.

 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 5 osób, w tym:
  • 1 osoba do Wydziału Finansowego,
  • 1 osoba do Wydziału Organizacyjnego,
  • 1 osoba do Wydziału Kwatermistrzowskiego,
  • 1 osoba do Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego (bez udziału w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych),
  • 1 osoba do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (bez udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych).
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy inspektor sztabowy z zakresem czynności obejmującym zadania realizowane w poszczególnej komórce organizacyjnej.
 3. Rozkład czasu służby: system codzienny.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

 

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 2. życiorys;
 3. kopie:
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie i kwalifikacje,
  • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał      w stosunku pracy lub służby;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej; zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

 Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 4, 5 i 6 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Na kopiach dokumentów wymienionych w punkcie 3 należy umieścić następującą adnotację:
„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

 Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór do służby - Nazwa Wydziału lub JRG – Imię i Nazwisko” w terminie do 28 grudnia 2017 r. w kancelarii Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przy ul. Polnej 1, w godz. 7:30-15:30 osobiście lub drogą pocztową. Należy określić nazwę komórki organizacyjnej do której kandydat aplikuje. Dokumenty złożone po terminie (liczy się data wpływu dokumentów do kancelarii) nie będą rozpatrywane.

 UWAGA! W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, wymienionych w punktach od 1 do 6, kandydat nie będzie zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów i części postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania, wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

 

 Postępowanie kwalifikacyjne jest czteroetapowe i składa się z:

Etapu I – Weryfikacji kompletności złożonych dokumentów oraz określenia ilości punktów za posiadane wyszkolenie i uprawnienia.

Etapu II – Testu sprawności fizycznej.

Etapu III – Rozmowy kwalifikacyjnej.

Etapu IV – Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską.

 

 Etap I

Ocena złożonych dokumentów               

W I etapie postępowania nastąpi przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata, następnie ocena spełniania przez niego wymagań określonych w ustawie, a także ocena dokumentów dotyczących posiadanego wyszkolenia, umiejętności i określenie związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

 

Możliwe do uzyskania punkty za posiadane uprawnienia – maksymalnie 60 punktów:

Lp. Kwalifikacje i uprawnienia Ilość punktów
1 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - kurs podstawowy 15
2 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - kurs uzupełniający (podoficerski) 20
3 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 20
4 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - tytuł technika pożarnictwa 25
5 Wyszkolenie pożarnicze w PSP - tytuł inżyniera pożarnictwa 30
6 Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 15
7 Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 15
8 Wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo 15
9 Prawo jazdy kat. B 5
10

Zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizacji zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór.

 

W celu udokumentowania wykonywania zadań punktowanych kandydat dołącza zakres czynności lub inny dokument potwierdzający realizację zadań, zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór.

15

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:

PSP - Państwowa Straż Pożarna

 

Sposób liczenia punktów:

-  za kwalifikacje wymienione w pkt 1-5 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

 

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do II etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

 

Przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu i części postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość. Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, jeżeli zaświadczenia takiego nie dostarczył wcześniej.

 

Etap II

Test sprawności fizycznej              

Test sprawności fizycznej odbędzie się według harmonogramu ogłoszonego w informacji. Terminy będą uzależnione od ilości kandydatów. Test sprawności fizycznej obejmuje następujące części:

    

Próba dla mężczyzn:

 1. próba wydolnościowa;
 2. podciąganie się na drążku;
 3. bieg na 50 m;
 4. bieg na 1000 m.

 

Próba dla kobiet:

 1. próba wydolnościowa;
 2. siady proste z leżenia tyłem;
 3. rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy;
 4. bieg wahadłowy 4 x 10 m.

 

Poszczególne części testu sprawności fizycznej ocenia się dychotomicznie "zaliczony/niezaliczony".

 

Część 1 – próba wydolnościowa odbędzie się według harmonogramu ogłoszonego w informacji. Terminy będą uzależnione od ilości kandydatów.

 

Próba wydolnościowa – zmodyfikowaną metodą harwardzką („Harvard step-up test”).

Wyposażenie:

        stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,

        stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,

        stoper,

        metronom.

Wykonanie próby:

        badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

        metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,

        czas trwania pełnego ćwiczenia - 5 minut.

 W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swa lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s).

 

Wskaźnik wydolności - FI oblicza się według następującego wzoru:

FI = (czas pracy w [s] x 100) / (2 x suma trzech pomiarów tętna).

 

Próbę przerywa się i uznaje za nie zaliczoną, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Do kolejnego etapu przechodzą kandydaci, którzy osiągną wskaźnik wydolności FI na poziomie minimum 80.

           

Próba dla mężczyzn:

Część 2 – podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - wymagana liczba powtórzeń: 12.

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane  i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Nie osiągnięcie wymaganej liczby 12 powtórzeń oznacza nie zaliczenie ćwiczenia i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Część 3 – bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy.

Biegi przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Kandydat ma prawo przystąpienia do dwóch prób w tej konkurencji. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dwukrotny falstart tego samego kandydata eliminuje go z dalszego postępowania. Przekroczenie wymaganego czasu oznacza nie zaliczenie konkurencji i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Część 4 – bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Kandydat ma prawo przystąpienia do dwóch prób w tej konkurencji. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dwukrotny falstart tego samego kandydata eliminuje go z dalszego postępowania. Przekroczenie wymaganego czasu oznacza nie zaliczenie konkurencji i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Próba dla kobiet:

Część 2 – siady proste z leżenia tyłem - wymagana liczba powtórzeń: 20.

Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) - ręce wzdłuż tułowia, nogi stabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

Nie osiągnięcie wymaganej liczby 20 powtórzeń oznacza nie zaliczenie ćwiczenia i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Część 3 – rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - na odległość co najmniej 7,80 m.

Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz nad głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę. Kandydat ma prawo przystąpienia do dwóch prób w tej konkurencji. Nie osiągnięcie wymaganej odległości oznacza nie zaliczenie ćwiczenia i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Część 4 – bieg wahadłowy 4 x 10 m - w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

Ćwiczący zajmuje pozycję stojącą przed linią startu (mety), obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami. Kandydat ma prawo przystąpienia do dwóch prób w tej konkurencji. Przekroczenie wymaganego czasu oznacza nie zaliczenie konkurencji i eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do III etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

 

Etap III

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się według harmonogramu ogłoszonego w informacji. Terminy będą uzależnione od ilości kandydatów.

W rozmowie kwalifikacyjnej będzie uczestniczyło trzech członków Komisji kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy ocenie podlega:

 1. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 2. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich rozumienie;
 3. zdolność analitycznego myślenia;
 4. umiejętność planowania i organizowania pracy.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 50. Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wymienionych elementów wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów. Nie osiągnięcie wymaganej liczby punktów eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do IV etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

 

Etap IV

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej skierowany zostanie kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Inne ważne informacje

Po złożeniu przez kandydata dokumentów, kandydat będzie identyfikowany w publikowanych informacjach poprzez numer identyfikacyjny. Informacja o numerze identyfikacyjnym będzie podana kandydatowi podczas osobistego składania dokumentów, lub telefonicznie na podany w dokumentach numer telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 22/ 596-73-21. 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie nr 5/K/2017.pdf

23.01.2018 - Informacja po zakończeniu I etapu

01.02.2018 - Wyniki po zakończeniu etapu 2 i etapu 3

 

 

oświadczenie - niekaralność.doc

oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.doc

zaświadczenie lekarskie.doc

 

Goście online

Odwiedza nas 257 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin