NABÓR DO SŁUŻBY

Pliki do pobrania

 

Ogłoszenie nr 3/N/2018

o naborze do służby przygotowawczej

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Polna 1, 00-622 Warszawa

 

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 70 osób.
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca.
 3. Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.
 4. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

 

 

Wymagania konieczne:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 2. Życiorys.

 

W tekście podania lub życiorysu powinien znajdować się zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dla umożliwienia kontaktu z kandydatem, w tekście podania lub życiorysu, powinien znajdować się numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej. Podanie i życiorys muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem: „NABÓR DO SŁUŻBY” – Imię i Nazwisko
w terminie do: 06.07.2018 roku, w kancelarii Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przy ul. Polnej 1, w godz. 7:30-15:30 osobiście lub przesłane listem poleconym na adres:

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Polna 1, 00-622 Warszawa

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 596-73-22.

 

 

Po złożeniu przez kandydata ww. dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny będzie składał się z numeru ogłoszenia i kolejności zgłoszenia, np.: 3/N/2018/1, 3/N/2018/2 itd. Informacja o numerze identyfikacyjnym zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Oferty przesłane po terminie (liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego) lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. Na odrzucone oferty nie odpowiadamy. Nieodebranie dokumentów osób niezakwalifikowanych do kolejnego etapu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników spowoduje ich zniszczenie. Dokumenty kandydata wyłonionego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Niezwłocznie po udostępnieniu ogłoszenia Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy, powołuje komisję i wyznacza jej przewodniczącego. Otwarcie kopert nastąpi w dniu weryfikacji dokumentów dokonywanej przez ww. Komisję.

 

Zasady prowadzenia naboru

 

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny. Składa się z następujących etapów:

 

 1. Ocena dokumentów  (podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej i życiorys).
 2. Test sprawności fizycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 poz.673).
 3. Ocena dokumentów (kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
  o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub umiejętności, zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej).
 4. Rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

I ETAP naboru, polega na weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów. Ocenia się ich kompletność.

 

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 16.07.2018 r. na stronie internetowej KM PSP m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP m.st. Warszawy - lista kandydatów (nr identyfikacyjne) zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego z podaniem dokładnego terminu kolejnego etapu.

 

II ETAP – przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, planowane jest od 23.07.2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 w Warszawie - ulica Filipiny Płaskowickiej 40. Czas trwania testów uzależniony będzie od ilości kandydatów. Kandydat przystępujący do testu sprawności fizycznej zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przedmiotowego testu. Na teście sprawności obowiązuje strój sportowy.

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem
w działaniach ratowniczo – gaśniczych obejmuje:

1) podciąganie na drążku

2) bieg po kopercie

3) próbę wydolnościową

 

Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża.
W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem
lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się,
tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie.

Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji
lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 

Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160–180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).
Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem
(A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.
Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek.
W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej
zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną.
Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia,
z dokładnością do 0,01 sekundy. Pomiar czasu będzie dokonywany przy pomocy ręcznych urządzeń pomiarowych (stoper).

bieg po kopercie

 

Próba wydolnościowa

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie
o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.
Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9),
gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych badań lekarskich
oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018, poz. 673).

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony, w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla:

mężczyzn - co najmniej 55 pkt

kobiet - co najmniej 45 pkt.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk,

na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej
do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

 

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony
od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Tabela punktowa uzyskanych wyników w przeliczeniu na punkty stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu       i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 poz.673).

 

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do dnia 30.07.2018 r. na stronie internetowej KM PSP m.st. Warszawy oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP m.st. Warszawy - lista kandydatów (nr identyfikacyjne) zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

III ETAP- ocena dokumentów.

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do dnia 06.08.2018 r. do godz. 15:30, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przy ul. Polnej 1, 00-622 Warszawa:

1) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

3) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

 

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;

2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;

3) posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;

4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) – 5 punktów;

6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 15 punktów;

7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP – 5 punktów;

8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT – 10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT+RW – 15 punktów;

10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. – 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – 5 punktów;

 

 

Preferencje, za które są przyznawane dodatkowe punkty:

12) prawo jazdy kat. C – 5 punktów;

13) prawo jazdy kat. C+E – 10 punktów;

14) prawo jazdy kat. D – 5 punktów;

15) ukończenie studiów wyższych na jednym z wymienionych kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, analityka chemiczna, chemia jądrowa, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka, fizyka techniczna, fizyka jądrowa, biologia, biotechnologia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia  – 5 punktów;

16) uprawnienia płetwonurka minimum KDP/CMAS P1 lub równorzędne innej organizacji – 5 punktów;

 

 

Sposób liczenia punktów:

1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1–3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7–10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7–10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego

dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach – w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia);

5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12–14 punkty sumuje się,
z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 12 i 13.

6) za kwalifikacje wymienione w pkt 16 przyznaje się punkty jedynie w przypadku posiadania uprawnień przez okres co najmniej 1 roku.

 

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:

1) SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

2) RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
3) RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych
oraz ratownictwa na wodach.

 

Wyniki III etapu zostaną ogłoszone do dnia 13.08.2018 r. na stronie internetowej KM PSP m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP m.st. Warszawy - lista kandydatów (nr identyfikacyjne) zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

IV ETAP - rozmowy kwalifikacyjne planowane są od 20.08.2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 w Warszawie - ulica Filipiny Płaskowickiej 40. Czas trwania rozmów uzależniony będzie od ilości kandydatów..

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby
w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata.
Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wynosi 10.
Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej
liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

 

OCENA KOŃCOWAsuma punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego zostanie opublikowana
na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Komendy   do dnia 27.08.2018 r.

 

Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

 

 

V ETAP - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie,
że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Nie stawienie się kandydata na komisji lekarskiej, wyklucza go z procesu rekrutacji.

 

Informacja o naborze do służby w KM PSP m.st. Warszawy zostanie umieszczona:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP m.st. Warszawy, ul. Polna 1,
 2. na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
 3. stronie internetowej BIP – Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
 4. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Warszawie.

 

Ważne informacje:

 1. Przed przystąpieniem do każdego z etapów naboru (testy, rozmowa kwalifikacyjna) kandydat jest zobowiązany okazać komisji dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 2. Kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są do śledzenia informacji o przebiegu naboru
  na stronie internetowej KM PSP m.st. Warszawy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy, gdzie będą publikowane informacje na temat ewentualnych zmian w przebiegu naboru lub kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów.
 3. Kandydat może przystąpić do danego etapu tylko i wyłącznie w dniu, kiedy dany etap został zaplanowany.
 4. W przypadku testów, na kandydatów, którzy nie zgłosili się w czasie ich przeprowadzania komisja czeka
  do 15 minut po zakończeniu próby przez ostatniego kandydata. Nie przystąpienie przez kandydata do próby
  w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jego wykluczeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO") informujemy, że:

 Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (00-622 Warszawa, ul. Polna 1,  tel. 22 596-73-00, fax. 22 596-78-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 1. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (00-622 Warszawa, ul. Polna 1, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia obecnego naboru do służby wraz z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnego naboru, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani/Pana procesem naboru.
 7. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

                                                                                                      

 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
  w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672)
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
  (Dz. U. z 2018, poz. 673).

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KMPSP m. st Warszawa (PDF)

13.07.2018 - Wyniki etapu I (PDF)

30.07.2018 - Ogłoszenie o etapie II naboru (PDF)

01.08.2018 - Wyniki naboru etap II (PDF)

02.08.2018 - Ważna informacja - sprostowanie (PDF)

14.08.2018 - Wyniki III etapu naboru na stanowisko ratownik (PDF)

30.08.2018 - Wyniki etapu IV (PDF)

Goście online

Odwiedza nas 394 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin